Kur’an’daki Gizemli Harfler: HURÛF-U MUKATTAA

Kur’an’daki Gizemli Harfler: HURÛF-U MUKATTAA

 

Hurûf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukattaa kelimesi de ayrılmış, münferit demektir. Hurûf-u mukataa ise; ayrılmış, münferit harfler demektir. 29 surenin başında bulunurlar ve surenin açılışını yaparlar. Anahtar harfler de denir. 14 harfin tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli kullanımından oluşurlar. Arap alfabesinde 28 harf mevcuttur. Yüce Allah bu harflerden 14 tanesini anahtar harf olarak kullanmıştır.

1 2.Bakara Elif Lâm Mîm 11 20.Tâ hâ Tâ Hâ 21 40.Mü’min Hâ Mîm
2 3.Âl-i İmrân Elif Lâm Mîm 12 26.Şu’arâ Tâ Sîn Mîm 22 41.Fussilet Hâ Mîm
3 7.A’râf Elif Lâm Mîm Sâd 13 27.Neml Tâ Sîn 23 42.Şûrâ Hâ Mîm.Ayn Sîn Kâf
4 10.Yûnus Elif Lâm Râ 14 28.Kasas Tâ Sîn Mîm 24 43.Zuhruf Hâ Mîm
5 11.Hûd Elif Lâm Râ 15 29.Ankebût Elif Lâm Mîm 25 44.Duhân Hâ Mîm
6 12.Yûsuf Elif Lâm Râ 16 30.Rûm Elif Lâm Mîm 26 45.Câsiye Hâ Mîm
7 13.Ra’d Elif Lâm Mîm Râ 17 31.Lokmân Elif Lâm Mîm 27 46.Ahkâf Hâ Mîm
8 14.İbrâhîm Elif Lâm Râ 18 32.Secde Elif Lâm Mîm 28 50.Kâf Kâf
9 15.Hicr Elif Lâm Râ 19 36.Yâsîn Yâ sîn 29 68.Kalem Nûn
10 19.Meryem Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd 20 38.Sâd Sâd      

Kur’an okumayı teşvik eden, Allah’ın kelâmını okuyana her harfi için on sevap verileceğini bildiren ve bu arada “elif lâm mîm”in tek harf değil üç harften oluştuğunu bildiren hadisin dışında, maalesef hadis kaynaklarında hurûf-u mukattaaya dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Alimler de, bu harflerin anlamları konusunda çok farklı görüşler öne sürmüşlerdir, ancak bu görüşlerde herhangi bir açıklamada bulunamamışlardır.

İleri sürdükleri görüşler: Mukattaa harfleri; 1)  Başında bulundukları surelerin isimleridir.  2) Kur’an’ın isimleridir. 3) İki sûreyi birbirinden ayırma işlevi görür. 4) Kur’an’ın beşer kelâmı olduğunu iddia ediyorsanız siz de benzeri bir metin düzenleyin, denmek istemiştir. 5) Kur’an’a dikkat çekmek üzere zikredilmiştir. 6) Kur’an’da; fecir, asır, incir ve zeytin gibi şeylere yemin edildiği gibi harflere de yemin edilmiştir. 7) Ebced hesabıyla (hesâb-ı cümel) bazı olayların tarihine işaret eder. 8) Her biri belli kelimelerin anahtarı veya kısaltmasıdır. “Elif” harfi, Allah; “Mim” harfi Muhammed gb. 9) Allah’ın isim veya sıfatların kısaltmasıdır. 10) Bazıları Allah’ın, bazıları diğer varlıkların isimlerinin kısaltmasıdır.

 

Hurûf-ı mukattaaa ile İlgili İlginç Bir Hadis:

Taberi, tefsirinde hurûf-u mukattaa”a ile ilgili şöyle bir rivayet nakletmektedir: “Abdullah b. Abbas’ın Cabir b. Abdullah’tan naklettiğine göre; Cabir diyor ki: Resulullah Bakara suresinin girişi olan “Elif, lâm, mîm zâlike’l-kitâbu lâreybe fîh” ayetlerini okurken Ebu Yasir b. Ahtab onun yanından geçti ve Yahudilerle beraber bulunan kardeşi Huyey b. Ahtab’ın yanına vardı ve onlara: Biliyor musunuz? Vallahi Muhammed’in Aziz ve Celil olan Allah’ın ona indirdiklerinden ‘Elif, lâm, mim, zalike’l-kitabu’ ayetlerini okuduğunu işittim. Onlar: “Bizzat işittin mi?’ diye sordular. Ebu Yasir ‘evet’ dedi. Bunun üzerine Huyey b. Ahtab oradaki Yahudilerle birlikte Resulallah’a gitti ve ona: “Ey Muhammed sana indirilenler arasında ‘Elif, lâm, mim, zalike’l-kitabu’ okuduğun anlatılıyor doğru mu?” diye sordular. Resulullah: ‘Evet’ dedi. Onlar: “Bunu sana Allah katından Cebrail mi getirdi?’ dediler. Resulullah: ‘Evet’ dedi. Onlar: ‘Allah senden önce de peygamberler gönderdi. Allah’ın onlardan herhangi bir peygambere iktidarının ve ümmetinin ecelinin ne kadar olacağını beyan ettiğini bilmiyoruz. Bunu ancak sana bildirmiş.’ dediler. Huyey b. Ahtab arkadaşlarına yönelerek: (Elif (1), Lâm (30), Mîm (40) demektir. Bunların hepsi 71 senedir. Şimdi sizler kendi iktidarı ve ümmetinin eceli 71 yıl sürecek olan bir peygamberin dinine mi gireceksiniz? diye sordu.

Sonra da Resulullah’a dönerek: ‘Ey Muhammed bu zamana ilave olarak başka bir şey var mı?’ diye sordu. Resulullah: ‘Evet’ diye cevap verdi. Huyey: ‘O nedir?’ dedi. Resulullah: “(Elif, Lâm, Mîm, Sad’dır.’ dedi. Huvey: ‘Bu daha uzun’ dedi. “Elif (1), Lâm (30), Mîm (40), Sa’d (90)” dır. Hepsi (161) senedir. Bunun dışında başka bir şey var mıdır?’ dedi.

Resulullah: ‘Evet’ dedi. Elif, Lâm, Ra’dır. Huyey: “Bu daha uzundur. Elif (1), Lâm (30), Ra (200), bunların hepsi (231) senedir. Ey Muhammed bundan başka bir şey var mıdır?’ dedi.

Resulullah: ‘Evet, Elif, Lâm, Mîm, Râ’dır’ dedi. Huyey: “Bu daha uzundur. Elif (1), Lâm (30), Mîm (40), Ra (200)’dür. Bunların hepsi (271) yıldır.’ dedi. Sonra şunları söyledi:

“Ey Muhammed senin işin bize karışık geldi. Öyle ki sana çok şey mi yoksa az şey mi verildi, bilemiyoruz.’ Bundan sonra Huyey kalkıp gitti. Ebu Yasir kardeşi Huyey b. Ahtab ve onunla birlikte olan Yahudi hahamlarına şöyle dedi: “Ne biliyorsunuz, belki de Muhammed’e bunların toplamı verilmiştir. Bunlar; 71+161+231+271=734 yıl eder.’ Onlar da şu cevabı verdiler: “Onun durumu bize karışık geldi.” (Kaynak: Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiul-Beyân an Tevîli’l-Kur’an, 1. s. 216-217).

 

            Ancak: 1970’li yıllarda Kur’an’ın bilgisayara aktarılması ile “Huruf-u mukattaa” dediğimiz başlangıç harfleri ile Kur’an’ın 19 asal bir sayı sistemiyle Allah tarafından korumuş olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu mucizeye kadar, Yüce Allah, bir bölümü aşağıda yazılan ayetlerde görüldüğü gibi Kur’an ile meydan okumasının tam olarak ne anlama geldiği anlaşılamamıştı:

“De ki: “Tüm insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar.” (17/88)

Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. Tanrı’dan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.” (2/23)

 “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Doğru sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.” (10/38)

“Onu o uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Hadi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. Tanrı’dan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlüler iseniz! Size cevap veremedilerse bilesiniz ki o Tanrı’nın bilgisiyle indirilmiştir ve O’ndan başka ilah yoktur. Artık teslim olacak mısınız?” (11/13-14)

“Sahibinin kitabından sana vahiy edileni oku. Kelimelerini hiçbir şey değiştirip kaldıramaz ve O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın.” (18/27)

Kur’an’daki bu “meydan okumalar”, kitabın göreceli bir ölçütü olan edebi yönünü değil; evrensel, nesnel ve rasyonel olan matematiksel yönünü savunduğu bu sayede anlaşılmış oldu. Yani Kur’an, hafızlar veya kütüphaneler sayesinde değil; bizzat Tanrı tarafından, yarattığı matematikle korunmuştur…

“Kur’an’ı incelemiyorlar mı? Allah’tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.” (4/82)

“Hiç kuşkusuz, Kur’an’ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.” (5/9)

“Gerçekten, o şanlı bir Kur’an’dır. Korunmuş bir ana levhadadır.” (85/21-22)

“Beşer için bir levhadır/göstergedir. Üzerinde on dokuz vardır.” (74/29-30)

74/30. ayette belirtilen 19 rakamının ne anlama geldiği 1970’li yıllara kadar bilinmiyordu. Huruf-u mukattaların bulundukları surelerde 19 gibi bir asal sayının katı olduğu tespit edilince; 74/30. Ayeti ile aslında Allah’ın bir mesaj göndermiş olduğu anlaşılmıştır.

İnsanoğlu sıfırı ve sayı basamaklarını keşfetmeden önce, yazışmada kullanmış olduğu harflere bazı sayı değerleri vermiştir. Örneğin Latin harf-sayı sistemi (Roma Rakamları) gibi benzer durum İbrânî, Süryânî, Grek ve Arap alfabesinde de vardı. Abbasi halifesi Me’mûn’un (813-833) döneminde “sıfır” sayısı ve sayı basamakları kullanılmaya başlanıncaya kadar Araplarda kullanılan ebcet harf-sayı sisteminin kullanıldığı kaynaklarda belirtilmektedir.

Kur’an’da yapılan incelemeler esnasında şu tespit edildi: Arapçada “bir=vahid” yani “وَاحِدٌ” kelimesinin ebcet harf-sayı sistemindeki sayısal değerinin 19 olduğu ve bu sayının kutsal yazının (vahyin) esasını oluşturduğu görülmüştür. Yani bize tevhid inancı hatırlatılmakta, “tek ilah var ve tek olan Allah’a kulluk etmelisiniz.” mesajı verilmektedir.

Yüce Allah’ın, kod görevi gören Huruf-u Mukattaalar; sureleri, surelerin ayetlerini, hatta kodlanan harflerin sayılarının dahi Allah tarafından korunduğunun bir göstergesidir.

 

Şimdi de bunların bir bölümünü inceleyelim:

 1. Surede bulunan kombinasyondaki harfler, o surede 19’un katı kadar geçerler. Bunu üzerinde inceleyelim.
No Sure-Ayet No Harfler Açıklamalar
1 Bakara 2/1 Elif Lâm Mîm      Bu beş surede; 8944 tane “Elif”, 6494 tane “Lâm” ve 4436 tane de “Mim” harfi vardır. Bunların toplamı 19874’tür ve bu da 19’un tam 1046 katıdır.
2 Âl-i İmrân 3/1 Elif Lâm Mîm
3 Ankebût 29/1 Elif Lâm Mîm
4 Rûm 30/1 Elif Lâm Mîm
5 Lokmân 31/1 Elif Lâm Mîm
6 Secde 32/1 Elif Lâm Mîm
7 A’râf 7/1 Elif Lâm Mîm Sâd      Bu surede; 2510 tane “Elif”, 1530 tane “Lâm”, 1164 tane “Mim” ve 97 tane de “Sad” harfi vardır. Bunların toplamı 5301  ve bu da 19’un tam 279 katıdır.
8 Yûnus 10/1 Elif Lâm Râ      Bu beş surede; 5091 tane “Elif”, 3295 tane “Lâm” ve 1095 tane de “Râ” harfi vardır. Bunların toplamı 9481’dir ve bu da 19’un tam 499 katıdır.
9 Hûd 11/1 Elif Lâm Râ
10 Yûsuf 12/1 Elif Lâm Râ
11 İbrâhîm 14/1 Elif Lâm Râ
12 Hicr 15/1 Elif Lâm Râ
13 Ra’d 13/1 Elif Lâm Mîm Râ      Bu surede; 605 tane “Elif”, 480 tane “Lâm”, 260 tane “Mim” ve 137 tane de “Râ” harfi vardır. Bunların toplamı 1482’dir ve bu da 19’un tam 78 katıdır.
14 Meryem 19/1 Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd     Bu surede; 137 tane “Kaf”, 175 tane “Ha”, 343 tane “Ya” ve 117 tane “Ayn” ve 26 tane de “Sad” harfi var. Bunların toplamı 798 olup 19’un tam 42 katıdır.
15 Tâ hâ 20/1 Tâ Hâ    Bu dört surede; 107 tane “Ta”, 426 tane “Ha”, 290 tane Sin” ve 944 tane de “Mim” harfi var. Bunları toplamı 1767’dir ve bu da 19’un tam 93 katıdır.
16 Şu’arâ 26/1 Tâ Sîn Mîm
17 Kasas 28/1 Tâ Sîn Mîm
18 Neml 27/1 Tâ Sîn
19 Yâsîn 36/1 Yâ sîn    Bu surede 237 tane “Ya” ve 48 tane de “Sin” harfi vardır. Bunların toplamı 285’dir ve bu da 19’un tam 15 katıdır.
20 Sâd 38/1 Sâd   “Sad” harfi 7, 19 ve 38. surede Huruf-u mukattaaa olarak bulunuyor. Bu üç suredeki “Sad” harfinin toplam sayısı 152 olup 19’un tam 8 katıdır. (97+26+29=152)
21 Şûrâ 42/1,2 Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf      Ayn-Sin-Kaf harflerinin bu surede geçişlerinin toplamı 209 olup 19’un tam 11 katıdır. (98+ 54+57=209)
22 Mü’min 40/1 Hâ Mîm     Bu 7 suredeki 292 tane “hâ” ve 1855 tane de “mîm” harfi var. Bunların toplamı 2147’dir ve bu da 19’un tam 113 katıdır.
23 Fussilet 41/1 Hâ Mîm
24 Zuhruf 43/1 Hâ Mîm
25 Duhân 44/1 Hâ Mîm
26 Câsiye 45/1 Hâ Mîm
27 Ahkâf 46/1 Hâ Mîm
28 Kâf 50/1 Kâf      Bu surede 57 tane “kaf” harfi var ve bu sayı 19’un tam 3 katıdır.
29 Kalem 68/1 Nûn      Bu surede 133 tane “Nun” harfi vardır ve bu sayı 19’un tam 7 katıdır.
 1. Huruf-u Mukattaa, 29 surenin başında bulunurlar. Ancak bu 29 surenin sadece 19 tanesinde tek başlarına bir ayettirler. (2/1; 3/1; 7/1; 19/1; 20/1; 26/1; 28/1; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 36/1; 40/1; 41/1; 42/1,2; 43/1; 44/1; 45/1; 46/1)
 2. Huruf-u mukattaa arasında; Elif 13, Lam 13, Mim 17, Sad 3, Ra 6, Kef 1, He 2, Ye 2, Ayn 1, Ta 4, Sin 4, Ha 7, Kaf 1 ve Nun harfi de 2 defa olmak üzere toplam 76 defa geçmektedir. 76 sayısı da 19’un 4 katıdır.
 3. Arapça alfabesindeki 14 farklı harf, 29 surede 14 farklı huruf-u Mukattaa kombinasyonu ((ELM, ELMS, ELR, ELMR, KHYAS, TH, TSM, YS, S, HMASK, HM, K, N) oluşturuyor.

            Bu sayıların toplamı, 14+14+29 = 57 eder. Bu sayısı da 19’un 3 katıdır.

 1. Başında huruf-u mukatta bulunan 29 surenin numaralarının toplamı:

2+3+7+…+50+68=822 ve 822+14 (14 başlangıç seti) 836 eder. Bu sayısı da 19’un 44 katıdır.

 1. İlk huruf-u mukattalı sure olan 2. Sure ile son huruf-u mukattalı sure olan 68. Sure arasında 38 tane huruf-u mukatta ile başlamayan sure vardır. Bu da 19’un 2 katıdır.
 2. Ayrıca, başlangıç harfli surelerin bazılarında dikkat çekici “harf oyunları” yapılmıştır.
 3. Örnek: ‘nun’ başlangıç harfi ile başlayan Kalem suresinde yer alan “nun” harflerinin toplamı 19 sisteminin tam katı olsun diye; Yunus Peygamberden söz edilirken, kendisine ‘nun’ harfi içeren “Yunus” ismi yerine, ‘nun’ harfi içermeyen “sahibil hut” (balık sahibi) kelimeleri kullanılır.

Ayrıca; “sahibil hut” (balık sahibi) ifadesi, Kur’an’da başka bir yerde de geçmemektedir.

 1. Örnek: Kur’an’ın tamamında “Lut kavmi” ifadesi kullanılırken; “Kaf” harfiyle başlayan Kaf suresinde yer alan “kaf” harflerinin toplamı 19 sisteminin tam katı olsun diye; Surenin 13. ayetinde “kaf” harfi içeren “Lut kavmi” ifadesi yerine, (قَ) harfi içermeyen “ihvanu lut” (Lut’un Kardeşleri) ifadesi kullanılmıştır.

Ayrıca; “ihvanu lut” (Lut’un Kardeşleri) ifadesi, Kur’an’da başka bir yerde de geçmemektedir.

 1. Örnek: Kur’an’da 48/24. Ayette “Mekke” ifadesi doğru kullanılırken; “Elif Lam, Mim” harfleriyle başlayan Ali İmran suresinde 19 sistemi bozulmasın diye; Surenin 96. ayetinde “Mim” harfi içeren “Mekke” ifadesi yerine, “mim” harfi içermeyen “Bekke” ifadesi kullanılmıştır.

Ayrıca; “Bekke” ifadesi, Kur’an’da başka bir yerde de geçmemektedir.

 1. Örnek: ‘’Bastatan’’ kelimesinin bazı basımlarda ‘’Sin’’ yerine bir ‘’Sad’’ ile yazılması dikkate değerdir.
 2. Huruf-u mukattaanın ilkinin bulunduğu 2 numaralı Bakara Suresindedir. Son huruf-u mukattaa ise 68 numaralı Kalem Suresindedir. Bu iki ayet arasında toplam 5263 ayet bulunmaktadır. Bu sayısı da 19’un 277 katıdır.
 3. Huruf-u mukattaanın ilkinin bulunduğu 2 numaralı Bakara Suresi ile son huruf-u mukattaanın bulunduğu 68 numaralı Kalem Suresi arasında 19 tane huruf-u mukattaa ile başlayan sure; 19 tane de huruf-u mukattaa ile başlamayan sure bulunmaktadır.
 4. Huruf-u mukattaanın ilkinin bulunduğu 2 numaralı Bakara Suresi ile son huruf-u mukattaanın bulunduğu 68 numaralı Kalem Suresi arasındaki sureler; sırasıyla huruf-u mukattaa ile başlamayan ve başlamayan şeklinde sıralandığında 19 grup oluştururlar.

Bunlar: 1.grup:2/1,3/1; 2.grup:4-6; 3.grup:7/1; 4.grup:8,9; 5.grup:10/1-15/1; 6.grup:16-18; 7.grup:19/1,20/1; 8.grup:21-25; 9.grup:26/1-32/1; 10.grup:33-35; 11.grup:36/1; 12.grup:37; 13.grup:38/1; 14.grup:39; 15.grup:40/1-46/1; 16.grup:47-49; 17.grup:50/1; 18.grup:51-67; 19.grup:68/1.

 1. Huruf-u mukattaanın ilkinin bulunduğu 2 numaralı Bakara Suresi ile son huruf-u mukattaanın bulunduğu 68 numaralı Kalem Suresi huruf-u mukattaa arasındaki ayetlerde toplam 2641 defa ‘Allah’ ismi geçiyor. Bu da 19’un 139 katıdır.
 2. Huruf-u mukattaanın ilkinin bulunduğu 2 numaralı Bakara Suresi ile son huruf-u mukattaanın bulunduğu 68 numaralı Kalem Suresinin dışında kalan surelerde ise 57 defa ‘Allah’ ismi geçiyor. Bu da 19’un 3 katıdır.

Bu surelerin numarası ile ayet numaraları toplandığında 2432 sayısı elde ediliyor bu da 19’un 128 katıdır.

 1. Kur’an’da toplam 2698 defa ‘Allah’ ismi geçiyor. Bu da 19’un 142 katıdır.
 2. Kur’an’da ‘Allah’ isminin geçtiği ayetlerin numaralarının toplamı 118123’dur. Bu da 19’un 6217 katıdır.
 3. Son huruf-u mukattaanın bulunduğu 68 numaralı Kalem Suresindeki huruf-u mukattaadan surenin sonuna kadarki ayetlerde hiç Allah lafzı geçmiyor.
 4. Yüce Allah’ın, “Biz sana ikililerden veya ikişerlilerden yedi ve Azim olan Kur’an’ı verdik.” (15/87) ayetinde ne demek istediği tam olarak açıklanamıyordu. Ancak bu çalışma sayesinde, Kur’an’da 14 çeşit (7 çift) huruf-u Mukattaa kombinasyonu olduğu görülmüştür.
 5. “Kaf” harfi ile başlayan 42 ve 50. Surede 57’şer tane “kaf” harfi var. Bu da 19’un 3 katıdır.
 6. Sure, 53 ayet içerir ve 42 + 53 = 95 Bu da 19’un 5 katıdır.
 7. Sure, 45 ayet içerir ve 50 + 45 = 95 Bu da 19’un 5 katıdır.
 8. Huruf-u mukattaa ile başlayan ayetlerin bazılarının hemen peşinden bu harflerin ayet (kanıt, işaret) olduğu belirtilir.
 9. Huruf-u mukattaa ile başlayan ayetlerin bazılarının hemen peşinden bu harflerin ayet (kanıt, işaret) olduğu belirtilir.

Örnek: “Elif, Lam, Ra. İşte bunlar (Elif, Lam, Ra), Hakim (korunmuş, tutarlı) Kitabın ayetleridir (delilleridir, işaretleridir). (10/1)

“Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitap’tır.” (11/1)

“Elif. Lam. Ra. Bunlar (Elif. Lam. Ra), açık ve anlaşılır Kitabın ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (12/1)

“Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar (Elif, Lam, Mim, Ra) Kitabın ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (13/1)

“Elif, Lam, Ra. İşte bunlar (Elif, Lam, Ra), Kitabın ve Kur’an-ı Mubin’in ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (15/1)

“Ta, Sin, Mim. Bunlar (Ta, Sin, Mim), gerçeği apaçık ortaya koyan Kitabın ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (26/1,2)

“Ta, Sin. İşte bunlar (Ta, Sin), Kur’an’ın, gerçeği apaçık ortaya koyan Kitabın ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (27/1)

“Ta. Sin. Mim. İşte bunlar (Ta, Sin, Mim) gerçeği apaçık ortaya koyan Kitabın ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (28/1,2)

“Elif. Lam. Mim. İşte bunlar (Elif. Lam. Mim), hakim (korunmuş, tutarlı) olan Kitabın ayetleridir (kanıtlarıdır, işaretleridir).” (31/1,2)

 1. Huruf-u mukattaalar ve 19 asal sayısı üzerine kurulu bir sistemle korunmuş olması, Allah’ın bize gösterdiği bir mucizesidir.

Artık biliyoruz ki, Yüce Allah, kod görevi gören Huruf-u mukattaalar ile; sureleri, surelerin ayetlerini, hatta kodlanan harflerin sayılarını dahi korumuş olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunmaktadır.

 1. Hıristiyanların bir kısmı, kitaplarının tahrif edildiğine inandıkları için İncil’de yer alan İsa Peygamberin ölüleri dirilttiği gibi mucizelere pek inanmıyor. Söz konusu mucize Kur’an’da da yer almaktadır. İsa Peygamber ile ilgili mucizeler, 19 asal sayısı üzerine kurulu bir sistemle korunmuş olan Kur’an sayesinde de ispatlanmış oluyor.
 2. Yahudilerin bir kısmı da, kitaplarının tahrif edildiğine inandıkları için Tevrat’ta yer alan Musa Peygamberin asasının yılana dönüştüğü ve asa ile Kızıl Deniz’i yardığı gibi mucizelere pek inanmıyor. Söz konusu mucizeler Kur’an’da da yer almaktadır. Musa Peygamber ile ilgili mucizeler de, 19 asal sayısı üzerine kurulu bir sistemle korunmuş olan Kur’an sayesinde de ispatlanmış oluyor.

Sonuç olarak: Kur’an, herhangi insan yazması bir kitapta hiçbir zaman bulunamamış benzersiz bir olguyla karakterizedir. Kur’an’ın her bir bileşeni matematiksel olarak oluşturulmuştur. Sureler, ayetler, kelimeler, belirli harflerin sayısı, aynı kökten gelen kelimelerin sayısı, ilahi isimlerin sayısı ve çeşitliliği, belirli kelimelerin benzersiz yazımı, belirli kelimelerin içindeki belirli harflerin yokluğu veya kasıtlı olarak değiştirilmesi ve Kur’an’ın, içeriğinin yanı sıra diğer birçok unsuru.

Kur’an’ın matematiksel sisteminin iki önemli yönü vardır:

 1. Matematiksel edebi kompozisyon,
 2. Sure ve ayetlerin sayılarını içeren matematiksel yapı.

Bu kapsamlı matematiksel kodlama nedeniyle, Kur’an’ın metninin veya fiziksel düzenlemesinin en ufak bozuluşu hemen ifşa olur.

Huruf-u mukattalar, Kur’an’da yer alan sayı sistemlerinin sadece bir tanesidir.

 

 

 

 

 

Şu Yazıya da Bakabilirsiniz

Kur'an'a göre 'salat' nedir? Semavi Dinlerde Namaz Nasıldır?

İslam’da Ve Diğer Dinlerde Namaz ( Salat ) Nasıldır?

İslam’da Ve Diğer Dinlerde Namaz ( Salat ) Nasıldır? Kur’an’a göre ‘salat’ nedir?  Yüce Allah’ın, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir